Dầu hỏa dẻo cho PVC

Showing all 3 results

Dầu hóa dẻo cho PVC là những chất khi cho vào công thức sản xuất giúp làm tăng độ mềm dẻo của vật liệu. Dầu hóa dẻo cho PVC làm giảm tính cứng nhưng tăng tính bền, dai của vật liệu. Dầu loại hóa dẻo sử dụng rộng rãi hiện tại trên thị trường là DOP, DOTP (không độc) và PARAFIN.